Skip to Main Content

Pleioptygma

Pleioptygma

Overview

Pleioptygma Conrad, 1863.

Pleioptygma Species present in the Neogene of the Southeastern United States